DİYANET

 

‘Diyanet’, sözlükte din, dini emirlere uymak, dindarlık demektir.

 

İslâm dini esaslarının başı ‘şehâdet’ cümlesidir. İslâm’a girmek için iki şehâdet kelimesini birlikte söylemek şarttır.

 

“... Güvene kavuştuğunuz  zaman namazı tam kılın, çünkü namaz müminlere vakitli olarak farz  kılınmıştır.” [165] âyetinin bildirdiği üzere belirli vakitlerde farz kılınan namaz, zekât ve İslâm’ın diğer farzları gibi şehâdet kelimesi de İslâm’da kalmanın şartıdır. Yüce Allah (c.c.) zekâtı, şirk ile küfür arasında zikrederek zekât vermemenin, şirk ve küfür türünden bir günah olduğuna işaret etmiş bulunmaktadır.

 

“..O ortak koşanların vay haline : Onlar ki zekât vermezler ve âhireti inkâr ederler.” [166]

 

Kur’an’da salât (namaz) ve zekât çoğu kez beraber anılır ve aynı hükmü taşırlar. Örneğin: 'Sizi şu yakıcı ateşe ne sürükledi? Derler ki : Biz namaz kılanlardan olmadık. Yoksula da yedirmezdik!' [167]

 

Hac ibâdetini terk etmek de  kâfirlerin sıfatlarından sayılmıştır. “Yoluna gücü yeten herkesin o Eve gitmesi (haccetmesi)  insanlar üzerinde Allah’ın bir hakkıdır. Kim inkâr ederse şüphesiz Allah bütün alemlerden zengindir. (kimseye muhtaç değildir. )” [168]

    

Bakara sûresinde, takvâ (Allah’ın azabından korunma ) oruç tutmaya bağlanmıştır. “Ey inananlar, öncekilere yazıldığı gibi (Allah’ın azabından ) korunmanız için sizin üzerinize de oruç yazıldı (farz kılındı).” [169]

 

Takva, insanın kendisiyle Allah’ın azâbı arasına koruyucu bir siper koymasıdır.

 

Büyük günahlar Kur’an-ı Kerim’de sayılmıştır. Yalan söylemek, zina etmek, adam öldürmek, faiz yemek, içki içmek, kumar oynamak, iftira etmek vs büyük günahlardandır. Kur’an-ı Kerim’de, yalan söylemek, necis (pis) olan putlara tapmakla bir tutulmuştur.

 

“Artık o pis putlardan ve yalan sözlerden kaçının!” [170]

 

Zinâ hakkında da şöyle buyurulmaktadır: “Zina eden erkek, zina eden veya puta tapan kadından başkası ile evlenemez; zina eden kadın da zinâ eden veya puta tapan erkekten başkası ile evlenemez. Bunlarla evlenmek müminlere haram kılınmıştır.” [171]

 

Bu âyette zinâ, müşriklerin yapacağı işlerden sayılmıştır.

Mümin bir insanı öldürmek de, insanı Allah (c.c.)’ın gazabına, lanetine ve Cehennem’de sürekli kalmaya sebep olan büyük bir günahtır. Yüce Allah (c.c.) buyurmuştur: “Her kim bir mümini kasten öldürürse onun cezası, içinde ebedi kalmak üzere (gideceği) cehennemdir.“ [172]

 

Faiz yiyenler de Allah (c.c.)’a karşı savaş açmış olur. “Ey inananlar, Allah’tan korkun, eğer inanıyor iseniz faizden (henüz alınmayıp) geri kalan kısmı bırakın (artık faiz almayın). Eğer böyle yapmazsanız Allah ve Resûlü ile savaşa girdiğinizi bilin.” [173]

 

Allah (c.c.) katında geçerli tek din ve ‘Allah’ın başkasını kabul etmeyeceği din’ özellikleri, yalnızca son Peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.)’in tebliğ ettiği ‘İslâm Dini’nde vardır.

 

“Bugün dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslâm’ı seçtim.” [174]

 

“Allah katında geçerli din İslâm’dır.” [175]

 

“Kim İslâm’dan başka bir din ararsa, ondan asla kabul olunmaz ve o, ahirette hüsrana uğrayanlardan olur.” [176]

      

İnsanoğlu huzur ve rahatını sağlamak için Allah (c.c.)’ın dinini bizzat yaşamaktan, hayatını O’nun sistemine uydurmaktan, toplum nizamını Allah nizamına uydurmaktan başka bir tarafa yönelmemelidir. İnsan kendi başına bir nizam kuramaz, kurduğu taktirde kesinlikle Allah’ın evrende geçerli olan kanunları ile çatışacaktır. O zaman insanoğlu ezilmek durumunda kalacaktır. Bugün insanlık acı bir boşluğun huzursuzluğu içinde kıvranıp duruyorsa bu, ruhlardan iman gerçeklerinin silinmesinden ve beşer hayatının Allah’ın nizamından yoksun kalmasındandır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 [165] Nisâ sûresi,  4/103.

[166] Fussilet sûresi,  41/6-7.

[167] Müddessir sûresi,  74/42-44.

[168] Âl-i İmran sûresi,  3/97.

[169] Bakara sûresi,  2/138.

[170] Hac sûresi,  22/30.

[171] Nûr sûresi,  24/3.

[172] Nisâ sûresi, 4/93.

[173] Bakara sûresi, 2/278-279.

[174] Maide sûresi, 5/3.

[175] Al-i İmran sûresi, 3/19.

[176] Al-i İmran sûresi, 3/85